Mικρα-διηγήματα

Καλώς ορίσατε στην ιστιοσέλιδα των μικρο-διηγημάτων στα ελληνικά

- Exercicis interactius de llengua grega.
- Tests de cultura clàssica.
- Fábulas, Esopo. 
- Faules d'Isop en grec.
El lobo y el cordero (Λύκος καὶ ἀρήν). 

Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος ποταμοῦ πίνοντα, τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι. Διόπερ στὰς ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς θολοῦντα τὸ ὕδωρ καὶ πιεῖν αὐτὸν μὴ ἐῶντα. Τοῦ δὲ λέγοντος ὡς ἄκροις τοῖς χείλεσι πίνει καὶ ἄλλως οὐ δυνατὸν κατωτέρω ἑστῶτα ἐπάνω ταράσσειν τὸ ὕδωρ, ὁ λύκος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς αἰτίας ἔφη· «Ἀλλὰ πέρυσι τὸν πατέρα μου ἐλοιδόρησας.» Εἰπόντος δὲ ἐκείνου μηδὲ τότε γεγενῆσθαι, ὁ λύκος ἔφη πρὸς αὐτόν· «Ἐὰν σὺ ἀπολογιῶν εὐπορῇς, ἐγώ σε οὐχ ἧττον κατέδομαι.»
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν, παρ᾿ αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει.Miraba un lobo a un cordero que bebía en un arroyo, e imaginó un simple pretexto a fin de devorarlo. Así, aún estando él más arriba en el curso del arroyo, le acusó de enturbiarle el agua, impidiéndole beber. Y le respondió el cordero:
- Pero si sólo bebo con la punta de los labios, y además estoy más abajo y por eso no te puedo enturbiar el agua que tienes allá arriba.
Viéndose el lobo burlado, insistió:
- El año pasado injuriaste a mis padres.
- ¡Pero en ese entonces ni siquiera había nacido yo! - contestó el cordero.
Dijo entonces el lobo:
- Ya veo que te justificas muy bien, mas no por eso te dejaré ir, y siempre serás mi cena.

Moraleja: Para quien hacer el mal es su profesión, de nada valen argumentos para no hacerlo. No te acerques nunca donde los malvados.

Esopo, Fábulas, Alianza Editorial 2002.


Κύων καὶ λαγωός

  Κύων θηρευτικὸς λαγωὸν ἐδίωκε. τοῦτον συλλαβών, ποτὲ μὲν ἔδακνε, ποτὲ δὲ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἔλειχεν. ὁ δὲ λαγωὸς ἐδόκει τὸν κύνα μᾶλλον φιλεῖν αὐτὸν. Ὁ δὲ λαγωὸς ἔφη πρὸς αὐτόν· ” Ἀλλ’, ὦ οὗτος, παῦσαί με καταδάκνων ἤ καταφιλῶν, ἵνα γνῶ πότερον ἐχθρὸς ἤ φίλος μου εἶ.”

   Οὗτος ὁ λόγος δηλοῖ ὡς καὶ ἄνθρωποί τινες, ἔξωθεν μὲν φιλίαν ὑποκρίνονται, ἔσωθεν δὲ κακίας πεπλήρωνται.

 
Un gos i una llebre
Un gos de caça perseguia a una llebre. Després d'agafar-la, a estones la mossegava, a estones li llepava la sang i les ferides. La llebre creia que el gos més aviat l'estava besant. La llebre li va dir: "Però, tu, deixa ja de mossegar-me o de besar-me, perquè sàpiga d'una vegada si ets el meu amic o el meu enemic!"

Moralitat: aquesta faula mostra que també algunes persones fingeixen exteriorment amistat, però per dintre estan plenes de maldat.


FAETONTE (Lengua y cultura griegas) Gràcies pel blog!
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada